Absoflex - The Acoustic Expert
 
Products
E-business
Contact us
About us
Acoustic calculator.
Information

 

Svenska

 


Glossary

 

Det är inte alltid lätt att hålla reda på ord och termer som uppkommer i samband med akustikreglering eller bullerbekämpning.
Här nedan har vi försökt klargöra några begrepp och ord. Om du inte hittar ett ord du vill ha förklaring på, hör av dig till oss så hjälper vi dig så gott vi kan.

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|VW|XYZ|Å|Ä|Ö|


A
Ord Förklaring Länk
Akustik Läran om ljud. Pratar man om ett rums akustik så menar man rummets ljudkaraktär och ljudutbredning. Kommer från grekiskan och betyder att göra sig hörd. Wikipedia - Akustik
Absorbent Element (oftast en skiva av något slag) som absorberar eller "tar upp" ljud.  
Absorption Med absorption menas olika tings möjlighet att "suga upp" saker. I vårt fall ljud.  
Akustikreglering Åtgärder för att förändra ett rums akustiska egenskaper.  
Akustikplatta Det som vi kallar ljudabsorbent eller absorbent. (se förklaring ovan) Palett, Sonett
Avskärmning Annordning som tar bort ljudet genom att skärma av ljudet. Se Textildraperi och Kontorsskärmar. Textildraperi
Kontorsskärmar
Absorptionsklass Absorbenter delas in i absorptionsklasser beroende på deras absorberande egenskaper.  
Absorptionskoefficient a, beskriver en ytas förmåga att absorbera ljud. Enhet (S) Sabin.  
Avskärmning Draperi och kontorsskärmar är våra produkter som är lämpliga att använda vid avskärmning av lokaler.  
     
B Tillbaka till toppen
Buller Oönskat ljud. Arbetsmiljöverket har satt en gräns på 80 Decibel för en 8 timmarsdag. Tryck på länken till höger för att komma till Arbetsmiljöverket och läsa mer om buller. Arbetsmiljöverket - Buller
Bullerbekämpning Metoder för att ta bort oönskat ljud. Bullerbekämpning
Bullerskiva Ljuddämpande skiva som man sätter upp för att dämpa oönskade ljudkällor (buller)  
Bas Låga toner. Toner som har låg frekvens.  
Baffel Vår vertikala absorbent kallas även baffelabsorbent  
Bullerdosimeter Apparat som mäter bullerbelastningen under en längre tid, t.ex. en arbetsdag.  
     
C Tillbaka till toppen
     
     
     
D Tillbaka till toppen
dB Förkortning för Decibel  
dBA dB beräknad med ett vägningsfilter. A-filter är ett filter som motsvarar en människas hörsel. Ger en stor dämpning vid lägre frekvenser.  
dBC dB beräknad med ett vägningsfilter. C-filter som ger ett nästintill ovvägt värde mellan 63-8 000 Hz.  
Decibel Enhet för att mäta ljudet intensitet/styrka (i praktiken ljudtryck). Susning.nu - Decibel
Dosimeter Se Bullerdosimeter.  
Direktljud Ljud som kommer rakt från ljudkällan. Dvs inte Reflekterande Ljud.  
Diagonalabsorbent Akustikplatta som sätts diagonalt och som på ett effektivt sätt reglerar hela frekvensområdet - speciellt de lägre frekvenserna. Diagonalabsorbent
     
E Tillbaka till toppen
Efterklang Det ljud som finns kvar efter att ljudkällan tystnat.  
Efterklangstid Begrepp inom rumsakustiken. Den tid det tar för ljudet att minska 60 dB  
Eko Ljud som reflekteras från en yta och återkommer till lyssnaren. Uppfattas som ett separat ljud.  
Ekvivalent ljudnivå Medelljudnivån under en given tid. Tex kan ett impulsljud påverka så att det ekvivalenta ljudet blir högt.  
     
F Tillbaka till toppen
Frekvens Inom akustik - antal gånger som ljudet "svänger" per tidsenhet. Mäts i Hertz. Låga frekvenser = bastoner, höga frekvenser = diskanttoner.
c = f * l  som ger f = c / l
(f = frekvens,
l = våglängd, c = utbredningshastighet)
 
Fladdereko Ljud som reflekteras av flera ytor innan det kommer tillbaka till lyssnaren.  
Flanktransmission Betyder att ljudet inte tar den kortaste vägen mellan två rum. Utan istället transporteras en omväg genom t ex ett bjälklag.  
     
G Tillbaka till toppen
     
     
     
     
     
H Tillbaka till toppen
Hertz Antal svängningar per sekund. Frekvensen 100 Hz är 100 svängningar per sekund.  
Hz Förkortning av Hertz.  
Hörbart ljud Ljud som det mänskliga örat kan höra. Hörbart ljud ligger mellan 20 Hz till 20 000 Hz. Se även Infraljud och Ultraljud.  
     
I Tillbaka till toppen
Infraljud Ljud med frekvens under 22 Hz. Se även Hörbart ljud och Ultraljud.  
Impulsljud Ljud som varar mindre än 1 sek och vars peakvärde (toppvärde) överstiger ljudnivån med mer än 15 dB.  
     
     
J Tillbaka till toppen
     
     
     
     
     
K Tillbaka till toppen
Kontorsskärm Annordning som skärmar av och, i vissa fall, absorberar ljud. Behöver oftast kompletteras med ljudabsorbenter i taket för bästa resultat. Se länk till höger för mer info. Kontorsskärmar
     
     
     
L Tillbaka till toppen
Ljudabsorbent Se Absorbent  
Ljudisolering Anordning för att hindra oönskad ljudspridning.  
Ljudöra Ljudöra är en apparat som åskådliggör när ljudnivån i ett rum blir för högt, oftast visuellt.  
Ljudets hastighet I vanligt tal brukar man sätta ljudets hastighet till ca 340 m/s. Detta gäller i luft vid normalt atmosfärstryck och vid 20 grader Celsius. I tex. Glas och stål rör sig ljudet med en hastighet av ca 5000 m/s.  
Luftljud Ljud som utbreder sig i luft. Se även Stomljud och Vätskeljud.  
Ljudeffektsnivå LW, det logaritmerade förhållandet mellan den aktuella ljudeffekten och den ISO-standardiserade referensnivån W0=10-12W. LW=10*log(W/W0)  
Ljudintensitetnivå LI, det logaritmerade förhållandet mellan den aktuella ljudintensiteten och den ISO-standardiserade referensnivån I0=10-12 W/m2. LI=10*log(I/I0)  
Ljudnivå Frekvensvägd ljudtrycksnivå. Ljudnivå presenteras ofta som A-vägd (LpA(dB) eller C-vägd (LpC(dB), se dBA, dBC.  
Ljudtrycksnivån Lp, förhållandet mellan det aktuella ljudtrycket och den ISO-standardiserade referensnivån p0=20*10-6. Lp=20*log(p/p0)  
     
M Tillbaka till toppen
Membranabsorbent Ljudabsorbent vars svängande massa tar upp ljudet. Se vår produkt Renett.  
     
     
     
     
N Tillbaka till toppen
Nod För ljud. Den punkt för en våg där amplituden är noll. I noden har partikelhastighten max hastighet.  
     
     
     
     
O Tillbaka till toppen
Oönskad ljudkälla Se Buller  
Oktavband Uppdelning av frekvenser vid mätning för att lättare kunna skapa överskådliga resultat. Se även Tersband.  
     
     
     
     
P Tillbaka till toppen
Palett Vår vanligaste absorbent. Tryck på länken till höger för att läsa mer. Palett - Bullerdämpning
Porösa absorbenter Absorbenter av t ex mineralull. Dämpar ljudet genom att med friktion minska luftpartiklarnas rörelse.  
     
     
     
Q Tillbaka till toppen
     
     
     
     
R Tillbaka till toppen
Rumsklang Se Efterklang  
Renett Vår ljudabsorbent för hygienutrymmen - livsmedelsindustri och känsliga miljöer. Renett
Reflekterande Ljud Ljud som INTE kommer direkt från ljudkällan utan tex studsar via en vägg. Se även Direktljud..  
Reduktionstal R, mäts i enheten dB. Reduktionstalet är ett mått som anger hur stor ljudisoleringen reducerar ljudet.  
     
S Tillbaka till toppen
Sonett Absorbent liggandes i korg för "tuffare miljöer" Sonett
Sport En absorbent som med fördel moteras i sporthallar då absorbenten ligger försluten i en kraftig trådkorg. Sport
Stomljud Benämning för att beskriva att ljud förekommer i byggnadskonstruktion. Se även Luftljud och Vätskeljud.  
Stolstass Sätts på stolar för att minska bullernivån vid förflyttning. Kontakta oss för mer info.  
Sabine Fysikern Wallace Clement Sabine (1896-1919). Sabine´s formel T=0,163*V/(aA). Där a är absorptionskoefficienten mäts i enheten Sabine (S).se Absorptinskoefficient  
Stegljud Ljud som alstras vid t ex gång på bjälklag. Ljudet transporteras via konstruktionen vidare ut till luften på andra sidan.  
Skärmvägg Se Kontorsskärm  
     
T Tillbaka till toppen
Takabsorbent Absorbent som man monterar i taket.  
Textildraperi Ett alternativ till skärmväggar och ger reglerbar akustik. Se länken till höger för mer info. Textildraperi
T20 Beskriver mätmetoden för efterklangstid. Vanlig metod vid fältmätnigar av efterklangstid. Mätning av en sänkning av ljudtrycksnivå 20 dB. Därefter multipliceras resultate med faktor 3. Detta för att få sänkningen av 60 dB  
T60 Beskriver mätmetoden för efterklangstid med en sänkning av ljudtrysnivån med 60 dB.  
Tersband Uppdelning av ett oktavband i tre delar . Se oktavband.  
Trumljud Ljud som alstras vid t ex gång på bjälklag och sprider sig i samma rum.  
Tonhöjd Se Frekvens.  
     
U Tillbaka till toppen
Ultraljud Ljud med frekvens över 18 000 Hz. Se även Hörbart ljud och Infraljud.  
     
     
     
     
VW Tillbaka till toppen
Vertikal absorbent Absorbent som monteras hängades vertikalt. Palett
Vätskeljud Ljud som utbreder sig i vätska. Se även Luftljud och Stomljud.  
     
     
XYZ Tillbaka till toppen
     
     
     
     
     
Å Tillbaka till toppen
     
     
     
     
Ä Tillbaka till toppen
     
     
     
     
Ö Tillbaka till toppen
Överhörning Ljudet sprider sig mellan rum via installationer, ventilationskanaler mm.